O materiałach wykończeniowych i stylu - poznaj sztukaterię - Sztukateria

O materiałach wykończeniowych i stylu - poznaj sztukaterię - Sztukateria listwy mdf
¼ niejednorodna jest struktura drewna (drewno wczesne, drewno późne). Na wyniki pomiaru ma także wpÅ‚yw wilgotność drewna, a także rodzaj przekroju na którym dokonywany jest pomiar. Twardość poszczególnych gatunków porównywać możemy tylko w oparciu o wyniki otrzymane przy zastosowaniu tej samej metody pomiaru. Na poczÄ…tku XX w. rozpoczÄ™to próby nad okreÅ›leniem metody pomiaru, która dawaÅ‚aby porównywalne i powtarzalne wyniki. Pierwszym byÅ‚ Bugsen, którego metoda pomiaru polegaÅ‚a na wbijaniu w drewno igÅ‚y o okreÅ›lonej Å›rednicy na staÅ‚Ä… gÅ‚Ä™bokość 2 mm. SiÅ‚a potrzebna do tego byÅ‚a wartoÅ›ciÄ… okreÅ›lajÄ…cÄ… twardość drewna. Jednak ten rodzaj pomiaru dawaÅ‚ dość nierówne wyniki ze wzglÄ™du na niejednorodność drewna wczesnego i późnego. MetodÄ™ tÄ™ zastÄ…piono metodÄ… Janki, która polega na wciskaniu kulki stalowej o okreÅ›lonej Å›rednicy (11,284 mm) w próbkÄ™ drewna. Badanie wykonuje siÄ™ na specjalnej maszynie i trwa ok. 2 minut. Szybkość obciążania powinna wynosić 320 - 480 kG/min. Wynik wyrażony jest w kG/cm2 lub MPa. Dokonuje siÄ™ co najmniej 4 wciski na każdym przekroju, wiÄ™c jest możliwość uÅ›rednienia pomiarów. Metoda ta też nie jest idealna, ale jest obecnie najbardziej rozpowszechniona. NowszÄ… metodÄ…, która sprawdza siÄ™ lepiej np. w przypadku drewna iglastego, które ma niejednorodnÄ… strukturÄ™ jest metoda Brinella. Polega ona, podobnie jak w metodzie Janki, na wciskaniu kulki o Å›rednicy 10 mm w próbkÄ™ drewna, jednak mierzy siÄ™ nie siÅ‚Ä™ potrzebnÄ… do wciskania kulki, bo ta jest staÅ‚a, a Å›rednicÄ™ odciÅ›niÄ™tego wgniecenia. SiÅ‚Ä™ potrzebnÄ… do wciÅ›niÄ™cia kulki różnicuje siÄ™ w zależnoÅ›ci od gÄ™stoÅ›ci drewna. Np. dla drewna o maÅ‚ej gÄ™stoÅ›ci stosuje siÄ™ siÅ‚Ä™ 10 kG, dla bardzo zwartych 100 kG. Czas badania trwa ok. 1 minuty.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Twardo%C5%9B%C4%87_drewnaSztukateria, definicja za WikipediÄ…:Sztukateria ? stiuki i inne elementy dekoracyjne (np. putta, ornamenty, gzymsy wewnÄ…trz pomieszczeÅ„) wykonane z gipsu lub żywicy poliestrowej, czÄ™sto odlewane i montowane do podÅ‚oża (do Å›cian, sufitów). Stosowane w architekturze od starożytnoÅ›ci, upowszechniÅ‚y siÄ™ w okresie renesansu i baroku. W chwili obecnej czÄ™sto zastÄ™powane sÄ… elementami wykonanymi ze styropianu z naniesionÄ… powÅ‚oka zabezpieczajÄ…cÄ…. IstniejÄ… dwie metody nakÅ‚adania warstwy zewnÄ™trznej, tj.: metoda ciÄ…gniona ? styropianowy ksztaÅ‚t jest przeciÄ…gany pod odpowiedniÄ… formatkÄ… z jednoczesnym naÅ‚ożeniem masy kwarcowej; ta metoda zapewnia wysokÄ… ostrość krawÄ™dzi, co wpÅ‚ywa na jakość produktu koÅ„cowego, metoda natryskowa ? rÄ™czne natryskiwanie masy akrylowej; ten sposób nie gwarantuje jednakowej gruboÅ›ci listwy oraz krawÄ™dzie sÄ… bardziej "zlane"; metoda stosowana najczęściej przy produktach niewymiarowych lub niepowtarzalnych. SztukateriÄ™ można podzielić ze wzglÄ™du na zastosowanie. Wyróżnia siÄ™ sztukateriÄ™ elewacyjnÄ… oraz wewnÄ™trznÄ…, do której zaliczajÄ… siÄ™ listwy przysufitowe, Å›cienne, przypodÅ‚ogowe oraz rozety i ramy (obrazów, luster, itp.). ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/SztukateriaUrozmaić swoje wnÄ™trza ze sztukateriÄ…!Twój dom to Twoja przestrzeÅ„ ? uczyÅ„ jÄ… najpiÄ™kniejszÄ… na Å›wiecie! To naprawdÄ™ ważne, by wracać do swojego lokum z uÅ›miechem na twarzy. Jeżeli aktualnie nasz dom czy mieszkanie kojarzy nam siÄ™ ze Å›rednio dobrze urzÄ…dzonÄ… przestrzeniÄ… to? zmieÅ„my to! Przecież już niewielkim kosztem można sprawić, że nasze otoczenie nabierze pożądanego charakteru. Przede wszystkim postawmy na to, by zmienić swoje Å›ciany, zawiesić na nich piÄ™kne obrazy, przemalować i zamontować ciekawÄ… sztukateriÄ™. Może być ona dla nas zupeÅ‚nie czymÅ› nowym, albo i dobrem, którym cieszyliÅ›my siÄ™ już od dawna. W każdym razie warto jest urozmaicić swoje wnÄ™trza piÄ™knÄ… sztukateriÄ…. Odważmy siÄ™ na to już dziÅ›, a jutro z uÅ›miechem na twarzy pokazywać bÄ™dziemy bliskim piÄ™kno swoich pokoi.

© 2019 http://sztukateria.eko-leko.elblag.pl/